Политика по съхранение и обработка на личните данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование: Архимант-Дизайн ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 200735805
Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, Подофицер Георги Котов 4
Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, Подофицер Георги Котов 4
Телефон: 0888 337 446
Email: sales@koshnica.bg
Уебсайт: koshnica.bg

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни
ЕИК/БУЛСТАТ: 204062841
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2
Телефон: 02 915 3 518
Уебсайт: www.cpdp.bg


Архимант-Дизайн ЕООД (Наричано по-долу за краткост “Администратор” или “Дружеството”) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката на личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Чл. 1. Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на онлайн магазина koshnica.bg, сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:
  1. Изрично полученото съгласие от Вас като клиент;
  2. Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
  3. Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
  4. За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

Чл. 2. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

 1. Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на онлайн магазина koshnica.bg и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:
  1. създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
  2. изпращане на съобщение чрез формуляра на страница Контакти
  3. извършване на поръчки и закупуване на стоки;
  4. индивидуализация на страна по договора;
  5. счетоводни цели;
  6. статистически цели;
  7. защита на информационната сигурност;
  8. обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
  9. участие в провеждане на игри, томболи, рекламни кампании;
 2. Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
  1. законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
  2. ограничение на целите на обработване;
  3. съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
  4. точност и актуалност на данните;
  5. ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
  6. цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
 3. При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
  1. Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Чл. 3. Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

 1. Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:
  1. Сключване и изпълнение на търговска сделка или договор с клиент
   – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране. В отделни случаи целта на операцията може да бъде и защита на законните интереси на дружеството по изпълнение на сделката.
  2. Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба
   – целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки. Предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки.
  3. Упражняване право на отказ или извършване на рекламация
   – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на закупени стоки до клиентите.
  4. Заявка за доставка на продукт, изработен по поръчка
   – целта на тази операция е установяване на контакт с физическото лице с цел заявка за доставка на продукт, изработен по индивидуално искане на лицето.

Чл. 4. Категории обработвани лични данни

 1. Данни за регистрация в магазина и/или данни за доставка (в случаите на поръчка без регистрация):
  1. първо име,
  2. фамилия,
  3. и-мейл,
  4. телефон,
  5. държава,
  6. област,
  7. град,
  8. пощенски код,
  9. адрес.
 2. Цел, за която се събират данните от 1):
  Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него и за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина.
 3. Основание за обработка на личните Ви данни:
  С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. от GDPR.
 4. Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
  1. разкриват расов или етнически произход;
  2. разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
  3. генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
 5. Личните данни са събрани от Администратора за лицата, до които се отнасят.
 6. Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
 7. Дружеството не събира и обработва данни на лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители.

Чл. 5. Срок на съхранение на личните Ви данни

 1. Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазина или до оттегляне на съгласието за обработване.
  След заличаване на профила Ви, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата самоличност).
 2. Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

Чл. 6. Удължения в срока на съхранение на личните данни

 1. Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

Чл. 7. Предаване на Вашите лични данни за обработване

 1. Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни, на трети страни по обработването на лични данни за целите на обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
 2. Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Чл. 8. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

 1. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на искане във свободен текст от и-мейла, с които сте се регистрирали в магазина, до gdpr@koshnica.bg
 2. С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в онлайн магазина, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.
 3. Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

Чл. 9. Право на достъп

 1. Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като ако сте регистриран потребител, можете по всяко време да започнете поръчка и на страницата за данни за доставка да видите личните данни, които сте предоставили и се обработват за Вас.
 2. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
 3. Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
 4. Поискване се прави като се изпрати и-мейл със свободен текст до gdpr@koshnica.bg. За да е валидно искането, писмото следва да се изпрати от и-мейла, с който е регистриран профила в магазина.
 5. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Чл. 10. Право на коригиране или попълване

 1. Вашите лични данни се коригират всеки път когато ги въведете при пускане на поръчка и сте вписани в системата.

Чл. 11. Право на изтриване (правото да бъдеш “забравен”)

 1. Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
  1. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
  2. Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
  3. Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
  4. личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
  5. личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 2. Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
  1. за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
  2. за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
  3. по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
  4. за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
  5. за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 3. В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:
  1. информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено;
  2. техническа информация за функционирането на онлайн магазина, която не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност.
 4. За да упражните правото си да бъдете забравени е необходимо да изпратите искане в свободен текст от и-мейла, с които сте се регистрирали в магазина, до gdpr@koshnica.bg
 5. Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
 6. Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.
 7. С изтриване на Вашите лични данни, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.
 8. Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Чл. 12. Право на ограничаване

 1. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
  1. оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
  2. обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 2. Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 3. Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Чл. 13. Право на преносимост

 1. Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Чл. 14. Право на получаване на информация

 1. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели на личните Ви данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити.
 2. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Чл. 15. Право на възражение

 1. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Чл. 16. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

 1. Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
 2. Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:
  1. е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
  2. е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
  3. уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Чл. 17. Лица, на които се предоставят личните Ви данни

 1. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед на Вашите интереси, Администраторът може да предостави данните на следните лица, които са трети страни по обработката на лични данни:
Обработващ лични данни Цел на обработването на лични данни
Спийди Извършване на доставки за страната
Борика АД, Борика – банксервиз АД Плащания с дебитна и кредитна карта
Алианц България Плащания с банков превод
ПейПал (PayPal) Плащания с дебитна и кредитна карта, ПейПал сметка
 1. Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 18. Трансфер на лични данни към трети държави

 1. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Чл. 19. При нарушаване на правата Ви

 1. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
ЕИК/БУЛСТАТ: 204062841
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2
Телефон: 02 915 3 518
Уебсайт: www.cpdp.bg

Чл. 20. Упражняване на правата Ви

 1. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.